Close
0 produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Produkter
  Filters
  Preferanser
  Søk

  Salgs- og leveringsvilkår

  Generelle  salgs- og leveringsvilkår for Berner AS


  1. Generelt

  Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til disse betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Berner AS skriftlig har godkjent disse. Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

  Vi selger utelukkende til enkeltpersonsforetak, selskaper, andre private eller selveiende foretak, offentlig eide foretak og til offentlig forvaltning som skal benytte våre produkter i sin virksomhet som profesjonelle yrkesutøvere. Vi selger ikke til forbrukere.

  Våre produkter er utviklet for salg til og bruk av profesjonelle yrkesutøvere. Produktene er derfor ikke utviklet og merket i samsvar med de regler som gjelder for produkter som selges til og brukes av forbrukere. Salg og levering av våre produkter skjer derfor utelukkende til profesjonelle yrkesutøvere for bruk i deres egen virksomhet. Kjøper forplikter seg til ikke å videreselge våre produkter.

  2. Tilbud og salg

  Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som Berners representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse. Tilbud gis med forbehold om endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater osv. i tiden frem til produktet bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har Berner rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelser i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder og det tas derfor forbehold om endringer av disse, dersom en delbestilling skulle bli aktuell. Ordrebekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen 3 arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Så fremt intet annet er angitt i et tilbud, er alle priser eks. mva., emballasje, fritt levert Vøyenenga-Bærum.

  3. Priser

  Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Oppgitte priser er veiledende og kan endres uten varsel.

  4. Levering

  Alle ordrer leveres direkte fra lager, og det beregnes frakt pr. forsendelse. Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt omgående. Avvikelser vil kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av spesiell karakter, eller at mellomsalg har funnet sted slik at Berner må få produktet levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende. Omfatter tilbudet, bestillingen eller avtalen en leveranse av produkter som ikke er lagerført hos Berner og/eller er produsert etter kjøpers oppfordring, såkalt spesialkjøp, forbeholder Berner seg retten til å levere inntil nærmeste pakkestørrelse selv om det er mer eller mindre enn det som er angitt i ordrebekreftelsen eller bestillingen.

  5. Betalingsbetingelser

  Betalingsbetingelsene er å regne pr. 14 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall påløper purreomkostninger og renter i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling». Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før produktet blir levert, hvis Berner forlanger dette.

  Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av evt. motkrav.

  6. Salgspant

  Berner forbeholder seg salgspant i de solgte produktene for hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger for den enkelte leveranse iht. pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.

  7. Transportskader - mangler

  Alle leveranser er levert fritt Vøyenenga-Bærum.

  Når kjøper mottar forsendelsen må kjøper selv kontrollere produktets beskaffenhet, samt antall kolli.

  Dersom det er transportskader, andre fysiske skader på produktene eller andre mangler ved leveringen, er det meget viktig at kjøper beskriver eventuelle skader/mangler på fraktbrev/pakkseddel før man signerer for mottatt leveranse. Fraktfører skal signere på dette. Kjøper skal ta vare på en kopi av fraktbrev/pakkseddel slik at denne kan benyttes ved reklamasjon/henvendelser.

  Kjøper må selv fremsette krav til transportør, da Berner ikke er ansvarlig for skader påført under transport. Transportør har ansvaret for at varene er forsikret under transport og inntil varene er levert kunde.  

  Dersom fraktbrevet underskrives uten anmerkninger bortfaller kundens rett til å kunne reklamere i forhold til transportskader/mangler.

  8. Reklamasjon

  Feil eller mangler ved leveransen må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 5 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjon må allikevel senest skje 12 måneder fra leveringsdagen. Leveringsdagen er den dagen produktet ble levert fra Vøyenenga-Bærum.

  Reklamasjonen må skje skriftlig pr mail til info@berner.no eller pr. post.

  Garantireklamasjon på grunnlag av garanti gitt av produsent må skje innen garantiperiodens utløp. Garantitiden varierer for produkt til produkt og avhenger av hvilken garanti produsenten av det enkelte produkt har gitt.

  Berner plikter å formidle kundens garantikrav til produsent.

  Varer som er beheftet med feil eller mangler skal returneres til Berner.

  9. Garanti

  Berner er ikke ansvarlig for garanti gitt av produsent. Berners ansvar for feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av vare etter Berners valg. Berner er ikke forpliktet til å betale erstatning for evt. tap kjøperen måtte lide så lenge varen erstattes med ny vare eller repareres, eller dersom kjøperen motsetter seg en av disse løsningene.

  For å sikre korrekt bruk av produktet plikter kjøperen å følge alle instruksjoner i bruksanvisning, i produktmerking o.l. nøye, og unngå handlinger eller bruksmåter som er beskrevet som ikke tilrådelige eller som det advares mot.

  Kjøperen har selv risikoen for at det kjøpte produkt med tilhørende tekniske beskrivelser passer kjøperens behov. Skal produktet utgjøre en del av eller et tillegg til leveranser som er eller skal foretas av tredjemann, har kjøperen ansvaret for at produktet som ledd i dette oppfyller nødvendige funksjonskrav.

  10. Erstatningsbegrensning

   Berners erstatningsansvar er begrenset til tap forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett.

  Unntak gjelder for erstatningsansvar som følger av lov. Berner fraskriver seg eventuelt produktansvar pga. mangel ved leveransen, med mindre ansvar følger av lov om produktansvar av 23.12.1988 nr. 104.

  Berner har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produkter ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. 

  11. Leveringshindringer og force majeure

  Hvis det etter at et tilbud er gitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer eller i betydelig grad vanskeliggjør Berner i oppfyllelse av det som er avtalt, er Berner uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, naturkatastrofer eller ekstremvær, endringer i valutamarkedet, eksport-  eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

  Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.

   

  Volatilitet i valutamarkedet og verdien av norske kroner og dennes påvirkning på importkostnader regnes også som force majeure ved økninger på mer enn 10%. I slike tilfeller vil gjeldende prisavtaler kunne settes til side umiddelbart, og Berner AS kreve tilsvarende tillegg i pris som valuta og produsentpris krever for å inndekke økningen.

   

  Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

  12. Retur

  Retur skal være skriftlig godkjent av Berner og returneres innen fakturaforfall.

  Retur skal skje i hel og ubrutt originalforpakning. Produkter med holdbarhetsdato, produkter som er ømfintlige overfor fuktighet og frost, samt spesialbestillinger utenom Berner sitt sortiment tas ikke i retur.

  Fraktutgifter ved heving av kjøp betales av kjøper. Omkostninger forbundet med transporten til selgerens lager samt eventuelle skader på leveranse, dekkes av kjøperen.

  13. Tvister - verneting

  Tvister skal primært løses ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal tvisten avgjøres av domstolene etter norsk rett. Som verneting vedtas Asker og Bærum tingrett.

   

  14. Kredittkontroll

  Vi gjør oppmerksom på at alle nye Kunder vil kredittsjekkes og kan nektes kreditt hos oss. Dette gjelder både AS og enkeltmannsforetak.

   

  15. Fraktomkostninger

  Vi gjør oppmerksom på at frakt betales av kjøper gjeldende satser med mindre annet er avtalt.

   

   

  16. Minimusordre og ekspedisjonsgebyr

   

  Vi gjør oppmerksom på at ordrer under 1.500,- NOK belastes med et ekspedisjonsgebyr på kr 200,-